Menu Zavřeno

Přehled produkce odpadů v Hostivici

graf 1 : vývoj produkce jednotlivých komodit za roky 2020 až 2022

graf 2 – produkce jednotlivých komodit za posledních 12 měsíců

co ukazují tyto 2 grafy: První ukazuje prostý vývoj produkce jednotlivých komodit v dlouhodobějším čase ve městě Hostivice. Druhý pak detail posledních 12 měsíců. Levá osa udává hodnotu produkce v tunách. Pro adekvátnější porovnání je počítán objem odpadu pouze ten, který vyprodukují občané Hostivic. Tedy takový, který lze „vyhodit“ v domácích nádobách a na veřejných separačních místech.

co je možné z grafů vyčíst: Asi nejdůležitějším „sdělením“ je výrazný efekt zavedení projektu Rozšíření separace v období podzimu 2020. Lze pozorovat výrazný pokles produkce směsného komunálního odpadu v desítkách tun měsíčně.


Poměr jednotlivých druhů odpadů v letech 2020 až 2022

grafy 3, 4, a 5: poměr jednotlivých druhů odpadů v letech 2020 až 2022

co ukazují tyto 3 grafy: Ukazují, jak se mění poměr produkce jednotlivých komodit na celkovém množství odpadu produkovaném obyvateli Hostivic v jednotlivých letech. Jedná vždy o vzájemný poměr. A tedy to, že rok 2022 není v grafu celý nehraje v tomto pohledu zásadní roli.

co je možné z grafů vyčíst: je to asi lepší optický pohled a je možné lépe si představit, jak se mění obecně poměr netříděného (černé výseče koláčů) a tříděného (barevné výseče koláčů) odpadu.


graf 6: poměr producentů směsného odpadu v roce 2022

tabulka 1 – poměr producentů směsného odpadu v roce 2022

co ukazuje tabulka s grafem: Jak bylo uvedeno u prvních grafů na této stránce, prozatím jsme porovnávali produkci odpadů pouze od obyvatel Hostivic. Tedy odpad z domácích nádob, nádob na separačních místech a v případě bio odpadu i ten, který občané dovezou na sběrný dvůr na Hájku. Do směsného odpadu se však počítají i odpady od právnických osob a živnostníků a také velkoobjemový odpad, který produkují i obyvatelé. Tabulka uvádí podíl jednotlivých producentů a typ směsného odpadu. Graf pak ta samá čísla dává do lepšího optického pohledu na porovnání.