Menu Zavřeno

AKTUALIZACE SMLUV NA DODÁVKU PITNÉ VODY

V souvislosti s novelou Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, bude potřeba veškeré starší smlouvy aktualizovat do 31.12.2023.

Aktualizace se týká smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod z roku 2014 a starších. Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí v souladu s výše zmíněnou novelou obsahovat náležitosti, mezi něž patří předmět smlouvy, smluvní strany, vlastník a provozovatel vodovodu, vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity dodávaného množství a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů) a další.

Aktualizaci smluv provádějí TSH průběžně, kdy po zjištění starší verze smlouvy kontaktuje odběratele (telefonicky nebo písemně), provede s ním kontrolu smluvních údajů, následně aktualizuje smluvní vztah a dohodne s odběratelem způsob podpisu nové verze smlouvy. Podepsané návrhy aktualizovaných smluv budou odběratelům zasílány průběžně od září 2022 společně s příslušnou fakturou na dodávku pitné vody a vypouštění odpadních vod. Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti ve vlastnictví připojené nemovitosti, je písemně vyzván aktuální majitel nemovitosti k uzavření nové smlouvy.

Pokud má odběratel zájem o přednostní uzavření aktualizovaného smluvního vztahu, může si objednat osobní schůzku a to buď telefonicky na čísle 800 152 376, 725 260 316, 725 260 310 nebo prostřednictvím emailu: bendova@tshostivice.cz, majerova@tshostivice.cz