Menu Zavřeno

Městský systém odpadového hospodářství se změnil od 1. října 2021.

Pro přehlednost znovu shrnujeme základní principy:

 • Systém podrobně popisuje obecně závazná vyhláška č. 3/2021.
 • Stále platí, že veškerý odpad smí být odložen pouze do příslušné nádoby (popelnice či kontejneru u domu nebo na veřejném separačním místě) nebo ve sběrném dvoře. Odkládání jakéhokoliv odpadu (např. lednice, skříně apod.) mimo určená místa nebo do jiné nádoby, než na jaký odpad je určena, je přestupkem a může být pokutováno.
 • Celé území města je nově rozděleno do svozových dnů, termíny jsou uvedeny ve svozovém kalendářiV některých částech města se bude odpad svážet v jiných dnech než dosud!
 • V sudé týdny (poprvé od 4. do 8. října) se od jednotlivých rodinných i bytových domů sváží papír a plasty.
 • V liché týdny (poprvé 1. října a poté od 11. do 15. října) se od jednotlivých rodinných i bytových domů sváží směsný odpad a biologický odpad. Směsný odpad se tedy vyváží jednou za dva týdny.
 • Není limitováno množství odpadu vyprodukovaného jednotlivým občanem. Pokud ani po zvýšení třídění nebude stávající nádoba na směsný odpad při dvoutýdenním intervalu vyvážení postačovat produkci, může majitel nemovitosti pořídit další nádobu, kterou budou TSH vyvážet.
 • Veřejná separační místa zůstávají v provozu, doplňují se na ně nádoby na další odpady (např. kovy) a naopak se u velkých separačních míst snižuje množství kontejnerů na plast a na papír.
 • Nadále fungují sběrné dvory v areálu TSH (tuky, oleje a drobný elektroodpad) a na Hájku (velkoobjemový odpad včetně elektrozařízení typu lednice, biologický odpad).
 • Sběrné nádoby na tříděný odpad k rodinným domům objednané v srpnu jsou předány. Žadatelé o nádoby, kteří požádali během září, budou o možnosti vyzvednutí nádob informováni v nejbližších dnech.
 • Kdo si dosud o nádoby k rodinnému domu nepožádal, může tak do vyčerpání zásob učinit na webu https://popelnice.hostivice.eu.
 • U bytových domů jsou doplňovány nádoby na tříděný odpad podle domluvy s vedením bytových družstev nebo společenství vlastníků. U domů, kde dosud nebylo řešení dohodnuto, budou kontejnery doplňovány postupně podle výsledků jednání.
 • Městský systém odpadového hospodářství nadále nesmí využívat podnikatelé a právnické osoby (kromě organizací zřizovaných městem). To se týká i užívání nádob na tříděný odpad na veřejných separačních místech. Podnikatelé a právnické osoby musí mít zajištěnu likvidaci odpadu smlouvou s TSH nebo s jakoukoliv jinou odpadovou firmou.
 • Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se od 1. ledna 2022 změní na místní poplatek za městský systém odpadového hospodářství, jeho sazba 720 Kč za osobu a rok však zůstává beze změny (podrobnosti stanoví obecně závazná vyhláška č. 4/2021).